Ziua limbii și educația lingvistică (3)

DSC_1903 copyAcum două săptămâni am vorbit despre promovarea și cultivarea limbii române în Basarabia interbelică, mai exact despre preocupările lingvistice din paginile săptămânalului Cuvânt moldovenesc. Menținându-ne în cadrul aceleiași perioade istorice, ne vom referi în continuare la politica lingvistică din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (1924–1940).Lingviștii de la Chișinău cunosc foarte bine faptul că limba moldovenească, văzută ca diferită de limba română, a fost concepută și elaborată anume în stânga Nistrului, la Balta și Tiraspol.

Altfel spus, contextul istoric de atunci a determinat crearea „moldovenismului”, doctrină a aşa-zisului specific naţional al poporului moldovenesc, cu istorie, cultură şi limbă diferite de cele ale poporului român. În realitate, formând RASSM în 1924, ideologii sovietici, arhitecţi ai naţiunilor, au refăcut grosso modo scenariul secolului XIX european: ei au construit un patrimoniu național moldovenesc, văzut ca diferit de cel românesc și, uneori, chiar ca alternartivă a acestuia din urmă.

RASSM și noua identitate moldovenească

Așadar, după formarea RASS Moldovenești, pe teritoriul Transnistriei de astăzi, acestei noi formațiuni politice a trebuit să i se ofere o zestre naţională, un patrimoniu comun: o istorie proprie, o limbă diferită şi alte elemente care urmau să fie elaborate în consonanţă cu directivele ideologice ale vremii. Parafrazându-l pe Ch. King, înainte de 1924, puţini specialişti considerau că moldovenii pot fi şi altceva decât o prelungire estică a românilor, al căror dialect, influenţat de-a lungul secolelor de limbile slavilor vecini, avea aceleaşi origini ca şi româna. Structura gramaticală a acestui grai era în mare aceeaşi şi, cu excepţia unor cuvinte împrumutate din limbile slave, nedistingându-se prea mult de numeroasele variante ale limbii române standard, vorbite în celelalte regiuni ale teritoriilor istoric româneşti. Cu toate acestea, „în anii ’20 un nou popor şi o nouă limbă păreau să apară deodată pe scena mondială. În mica RASSM, înfiinţată în 1924 la graniţa vestică a Ucrainei Sovietice, istoriile, manualele, gramaticile, ziarele moldoveneşti precum şi alte publicaţii erau salutate de autorităţile ruse ca primele realizări ale naţiunii moldovene în formare”1.

Ca să ne imaginăm din perspectivă actuală acest scenariu, voi spune că în anii ’30 ai sec. XX, în RASSM, situaţia era asemănătoare cu cea din epoca Luminilor din ţările occidentale: masa populaţiei rurale vorbea un grai de expresie locală, exclusiv orală, în timp ce adevărata limbă oficială era rusa (substituită uneori cu ucraineana). Dacă în cea mai mare parte a Europei, inclusiv în Principatele Unite, omogenizarea lingvistică – difuzarea unei limbi comune, unice, exemplare – a constituit o condiţie indispensabilă pentru realizarea naţiunii ca entitate socială şi culturală independentă2, în RASSM s-a procedat invers: limba literară a fost expulzată și, în locul ei, a fost instalat graiul local.

Concepută de autorităţi ca activitate de re-educare a populaţiei româneşti din această zonă „în spiritul valorilor noi, impuse de regimul bolşevic, de sporire a sentimentului lor de loialitate faţă de regimul sovietic”3, identitatea nou creată se baza pe o diferenţiere etnolingvistică tranşantă stabilită pe Prut. Pentru o legitimare „ştiinţifică” a noii identităţi create ad hoc, este înfiinţat Comitetul ştiinţific moldovenesc, prototipul viitoarei Academii de ştiinţe, care îşi trasa următoarele obiective:

„Comitetu ştiinţîinic moldovinesc esti cel mai nalt aşăzământ ştiinţîinic din Respublikî, cari ari ca ţîntî sî disfăşuri cultura soţialistî. Comitetu-şî puni ca zadaci pi larg şî din toati părţîli sî’nveţî RASSM şî culturî moldovineascî (limba, istoria, literatura, etnografia, iscusnicia (arta – n. mea, E. B.) ş.a.m.d.) şî pi larg sî’mprăştii ştiinţîli din breslili estea’ntri muncitorimi” (Informaţie cu privire la activitatea Comitetului Ştiinţific Moldovenesc în anii 1927-1928, în Gribincea p. 87).

Prin urmare, cercetătorii racolaţi în Comitetul ştiinţific moldovenesc trebuiau să se ocupe de codificarea limbii, de re-scrierea istoriei, într-un cuvânt, de elaborarea întregului patrimoniu identitar moldovenesc ca opus patrimoniului identitar românesc. Or, în acest context, primul obiectiv al elitelor comuniste din RASSM a fost crearea unei limbi literare proprii, care să nu coincidă cu română4.

Limba „moldovenească”, opusă limbii române?

În consonanţă cu spiritul vremii, adică cu doctrina marxist-leninistă în care era privilegiată clasa proletară, această limbă trebuia să fie cât mai simplă, întrucât clasa proletară nu vorbeşte cu subordonate5. Astfel, în opinia lui P. Chior, limba satelor transnistrene şi basarabene era mai simplă, mai populară şi mai democratică decât limba burgheză a oraşelor româneşti:

„Noi trebui sî ştim numai una: toatî oformarea şî îmbogăţîrea limbei trebuie sî fie – numai luând ca temelie limba norodului moldovinesc, limba cea în care ne-o crescut mama, în care grăieşte ţăranu nostru (…) Moldovenii din baştinî şî din vremurile bătrâneşti erau plugari. De-atâta moldovanul nostru are toati cuvintile care îi trebuiesc lui în ograda ţărăneascî, în plugărie. Dar trâind alăturea c’on norod mai culturalnic – slovenii, moldovenii o luat multe cuvinte culturnici şî gospodăreşti dela dânşîi” (P. Chior 1926).

Cel care îşi propune să elaboreze o limbă literară nouă, independentă, a fost L. Madan, şeful secţiei de lingvistică al CŞM. În acest scop, el respinge orice legătură cu limba română şi cu tradiţia literară anterioară, ca fiind străine de spiritul norodului moldovenesc:

„Limba moldovneascî, trăgându-sî în trecutu dipărtat din mestucătura linghii Dacilor (Gheţîlor) cu limba norodnicî latineascî, în curgirea multor veacuri s-o schimbat sub înrâurirea linghilor a multor noroadi (hoţâi, gunii, bulgarii, avarii, slavenii-ulucii, ungurii, pecenejâi, poloviţâi, tătarii, polecii, turcii, grecii-fanarioţi, ucrainenii, ruşii ş. a.), cu cari o avut atingiri norodu moldovnesc, şi s-o prifăcut într-o limbă diosăghitî di celilanti linghi romani şî di alti linghi a noroadelor megieşî, în cari limbă amu mulţimea cuvintilor îi din rădăcini latineşti şî slavineşti” (1929, p. 3).

Celebra sa „Gramatică moldoveneascî” (1929) reprezintă „cea mai radicală încercare de creare a unei limbi moldoveneşti distincte, total diferite de limba română literară” (Ch. King). În ce priveşte fonetica, în calitate de normă literară, Madan propune pronunţarea dialectală: închiderea vocalelor atone, trecerea vocalelor prepalatale la mediopalatale, inclusiv palatalizarea unor consoane (ca de exemplu, ghine în loc de bine, chișior în loc de picior). La nivel lexical, solidarizându-se cu P. Chior care pleda pentru o „revoluţie” în limbă, L. Madan elimină din uz neologismele şi construcţiile „străine” plugarului moldovean, substituindu-le prin autohtonisme, prin cuvinte băştinaşe. Bunăoară, apo-născător trebuia să substituie rom. hidrogen, dreaptoscriere – rom. ortografie, alăturalnic – rom. adjectiv, sângurcârmuiri – rom. autoadministrare, amuvremnic – rom. contemporan, unofelnic – rom. monoton, zâlnictreburi – rom. obicei etc. Această codificare lingvistică a fost însoţită, fireşte, de introducerea alfabetului rusesc.

În realitate, P. Chior, L. Madan ş.a. au creat noua limbă „moldovenească” prin ridicarea la nivel de limbă literară a particularităţilor locale ale graiului moldovenesc, arhaizat, izolat de procesele de modernizare care avusese loc în a doua jumătate a secolului XIX în limba română de peste Prut. În plus, în spiritul acelor vremuri, aceste particularităţi ce ţin de varietatea diatopică a oricărei limbi istorice, erau exacerbate şi investite cu valoare ideologică. Or, acest model de limbă începe să fie implementat din vara anului 1926, când pentru profesorii din Balta şi Zinovievsk se organizează cursuri de vară cu genericul „Diferenţele dintre limba moldovenească şi cea română”.

Paradoxal, această creaţie improvizată şi bizară a fost salutată ca nucleu al unei noi culturi naţionale, constituind fundamentul unei identităţi distincte, moldoveneşti. De fapt, motivele erau ideologice, diferenţele lingvistice având o conotaţie politică: „Cultura şi limba româneascî di azi, fiind mânuitî di clasu burjuaznic, sî orienteazî spri Franţâia. Deatâta az în România domneşti o limbî amestecatî cari nu-i priceputî plugariului moldovan. […] Deosăghirea iasta între limba clasului domnitori şi a clasului asuprit în România – noi om pute s’o folosîm, dacî n’om scăpa din vederi şî aesti politiceşti, când o formăm noi orfografia noastrî. Alfavitu cari îl alcătuim noi amu, trebui sî cii aşa, ca şî moldovenii mai sus pominiţi sî poatî uşor a-l înţeleji ş’al potriji cu alfavitu lor – latinesc” (Chior 1929: 11).

Deşi după 1933 se revine pentru o scurtă perioadă la limba română, ceea ce în jargonul vremii s-a numit latinizare6, modelul de limbă propus de Chior şi Madan reuşise să se impună, iar pentru oficialităţi era mult mai convenabil. Ivan Dimitrievici Cioban scria în 23 oct. 1939 în ziarul „Moldova soțialistă”:
Де аниверсаря XV а Молдовей Советише а ешит деаму морфология ши синтаксу молдовенеск, ла ной ый фэкут дикционару орфографик. Дикционару се прекатэ аму ла институту де шершетаре молдовенеск, каре аму-й организат.
Сынт едитате мулте традушерь дин линдьиле русаскэ ши украйнянэ, се едитязэ 9 кэрць де литературэ художникэ оригиналэ а скрииторилор молдовенешть. Май есэ трий томурь де фольклор молдовнеск: тому ынтый – поэзий ши кынтеше, тому а дойля – зыкэторь ши шиндьилитурь ши тому а трийля – повешть.(…) Трекынд пин аястэ луптэ мынцэнинд политиший национале дрепте а партидулуй луй Ленин-Сталин, Молдова Советикэ ши пе фронту линдьий ши литературий а венит кытре аниверсаря XV ку ажунсурь марь.

În concluzie, limba „moldovenească” a apărut dintr-un grai vorbit în Transnistria, deci, la periferia cea mai îndepărtată a limbii române comune. Doar că, demonstrează Eugeniu Coșeriu7, compararea acestui grai popular şi rudimentar, ridicat la rang de limbă literară de ideologii sovietici, cu limba literară din România, a constituit un demers ilegitim din punct de vedere lingvistic, deoarece român (românesc) şi moldovean (moldovenesc) nu sunt termeni de acelaşi rang semantic. Moldovean, moldovenesc se află la nivelul termenilor muntean, oltean, bănăţean, maramureşean, pe când român, românesc e termen general pentru toată limba română comună şi literară.

Eugenia Bojoga

Note

1. Charles King, Moldovenii. România, Rusia şi politica culturală. Trad. de Diana Stanciu, Chişinău, ed. Arc, 2002, p. 3.

2. A.-M. Thiesse, Edificarea culturală a naţiunilor europene, în „Contrafort”, nr. 12 (84), 2001, p.12.

3. M. Gribincea, A. Gribincea, I.Şişcanu, Politica de moldovenizare în R. A. S. S. Moldovenească. Culegere de documente şi materiale, Chişinău, Civitas, 2004, p. 56.

4. E. Negru precizează că guvernul bolşevic a promovat şi în alte republici sovietice (create după 1917) o politică lingvistică similară. Însă nu în toate republicile s-a reuşit acest lucru. De ex., în R. A. S. S. Karelă, creată din aceleaşi raţiuni politice ca şi R. A. S. S. M., la graniţă cu Finlanda, ideea de a crea o limbă karelă şi un scris karel au fost respinse, intelectualii reuşind să impună limba finlandeză ca limbă oficială. În schimb, impunerea proietului creării unei noi limbi în RASSM a fost posibilă datorită mai multor factori. Printre aceştia autoarea menţionează absenţa aproape totală a intelectualităţii băştinaşe, a cadrelor moldoveneşti în structura organelor de conducere din R. A. S. S. M., capabile să se opună politicii de „construcţie lingvistică” şi nu mai puţin, analfabetismul populaţiei româneşti semirusificate şi semiucrainizate. Cf. E. Negru, Politica etnoculturală în R.A.S. S. Moldovenească (1924-1940). Chişinău, Prut Internaţional, 2003.

5. Cf. “Le programme des Bolcheviks en matière de langue était… simple: «le maximum de marxisme=le maximum de simplicité et d’accesibilité au peuple» écrivait Lénine dans ses notes lors d’une conference le 8 mai 1917” (Patrick Seriot 1991).

6. Despre campania de latinizare, denumită uneori şi românizare a limbii moldoveneşti, au scris diverși autori, printre care K. Heitmann, Ch. King, M. Bruchis, E. Negru ș.a.

7. E. Coșeriu, Limba română – limbă romanică, Texte manuscrise editate de N. Saramandu, Bucureşti: Editura Academiei Române, 2005, p. 127.