RUPEREA RÂNDURILOR // Un cavaler al poeziei

MIRCEA-V.-CIOBANUA ieşit de sub tipar un volum exegetic care sintetizează, într-un fel, opera unui poet şi, într-un alt fel, destinul unei literaturi: Nicolai Costenco, un cavaler al poeziei. Îngrijit de istoricul şi cercetătorul Vasile Malaneţchi, volumul a apărut la Editura Ştiinţa, cu sprijinul Ministerului Culturii. Fie şi cu mijloace modeste, concursurile de susţinere a proiectelor editoriale au fost un succes incontestabil al Ministerului Culturii din ultimul timp. Aş aminti în context de lansarea recentă a volumelor de poezie şi proză ale lui Dumitru Matcovschi (Cartier), de volumul despre formaţia „Noroc” al lui Mihai Poiată (Arc) ş.a.

Scopul atins de proiectul ministerial în acest caz este, cel puţin, triplu: punerea în circuit a moştenirii culturale; completarea fondurilor bibliotecilor cu carte necesară; finanţarea proiectelor prin concurs deschis (impunând o concurenţă pe criterii valorice). Cartea editată este reparatoare şi reconstitutivă, în sens literar şi istoric. Nicolai Costenco e un scriitor exponenţial pentru demonstrarea pe viu a evoluţiei sincopate şi dramatice a literaturii române din Basarabia. S-a format ca personalitate şi om de cultură în cadrul României reîntregite, a cunoscut o ascensiune literară fulminantă şi chiar un succes editorial, prin cele câteva volume tipărite până la 1940. A insistat pe promovarea regionalismului cultural (cunoscut şi în alte provincii româneşti, nu numai în Basarabia).

Dragostea de baştină şi anumite iluzii ale tinereţii l-au făcut să accepte rămânerea la Chişinău atunci când trupele sovietice invadau Basarabia. Naiv, spera că programul său cultural regional va fi acceptat de noua ordine. Puterea sovietică însă nu avea nevoie de intelectuali rasaţi. În iunie 1941, este arestat şi trimis într-un lagăr de dincolo de Cercul Polar. Ascensiunea unuia dintre cei mai promiţători poeţi basarabeni a fost curmată brutal. Poetul este întruchiparea vie a destinului literaturii din Basarabia pe parcursul unui secolul dramatic. Limba şi literatura română i-au adus gloria şi i-au marcat dramatic destinul. Costenco a fost cel mai reprezentativ scriitor al generaţiei tinere, o speranţă vie a literaturii române din Basarabia. Poezia sa marca şi intrarea în modernitate a literaturii române din Basarabia, urmând să devină model pentru următoarele generaţii de poeţi, dacă sincopa GULAG-ului (o ghilotină spirituală!) nu ar fi curmat această explozie de talent.

Destinul a fost crud cu poetul, ca şi cu întreaga literatură română de aici. Abia în ultimii ani ai vieţii şi după moartea poetului au fost scoase la lumină textele de sertar, care demonstrează o scriitură viguroasă şi o poezie de protest. Destinul său este emblematic pentru literatura română din Basarabia, care, după un secol de rusificare, îşi luase avânt în perioada interbelică dar care a degradat sub tirania proletcultismului şi „moldovenismului” din RASSM în anii postbelici, anulându-se ca fenomen estetic. Abia după o relativă liberalizare, care a permis restabilirea liantului cu literatura română şi universală, inclusiv pe filiera modernităţii, scriitorii (unii dintre ei) au revenit la uneltele artei.

Poetul a pătimit pentru că a apărat puritatea şi expresivitatea limbii române, atacată de inginerii proiectului diabolic de creare a unei „naţiuni socialiste moldoveneşti” şi a unei „limbi moldoveneşti”, deosebită de cea română. Negând legătura cu trecutul, inginerii „naţiunii şi culturii moldoveneşti” tăiau rădăcinile din care creşte cultura autentică, iar respingând orice deschidere spre modernitate a literaturii, ei închideau acestei literaturi orizontul. Nicolai Costenco a înnobilat, prin destinul său dramatic, istoria cam încâlcită a literelor basarabene. Într-un cutremurător omagiu postum, intitulat La plecarea Prinţului, Aureliu Busuioc (un alt aristocrat al cuvântului) scria: „Dacă în aparatul circulator al poeziei noastre pulsează o şuviţă de sânge albastru – Lui i-o datorăm”.

The following two tabs change content below.