România oferă tot mai multe burse pentru basarabeni

Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul din România pentru anul școlar universitar 2013–2014

Guvernul României a făcut publică oferta de burse pentru cetăţenii Republicii Moldova pentru 2013–2014. Dacă în anul trecut pentru basarabeni au fost oferite circa 5000 de burse, anul acesta pentru moldovenii care vor să-şi facă studiile în România sunt acordate 5500 de burse.

Astfel, 1500 de burse au fost acordate pentru învăţământul preuniversitar; 3300 de burse pentru studii superioare, ciclul I, inclusiv 390 de burse pentru extensiunile Bălţi–Cahul; 550 de burse pentru studii superioare de masterat (pentru deţinătorii Diplomei de Licenţă din România), 25 de burse – rezidenţiat, 125 de burse – doctorat.

Actele se vor depune cu începere din 22 iulie până la 3 august curent la consulatele României la Cahul, Bălţi şi Chişinău.

Potrivit metodologiei de şcolarizare, Ministerul Educației Naționale (MEN) emite anual o hotărâre de guvern privind aprobarea cifrei de şcolarizare, prin care se stabilește „Numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul ministerului pentru românii de pretutindeni”. Locurile cu bursă și cu scutire de taxe școlare subvenționate de statul român, prin MEN, sunt acordate românilor de pretutindeni.

Conform legislaţiei române, organizarea studiilor universitare în România este următoarea: a) ciclul I – studii universitare de licență; b) ciclul II – studii universitare de masterat/rezidențiat; c) ciclul III – studii universitare de doctorat.

Pentru anul de învăţământ 2013–2014, se stabilesc următoarele categorii de bursieri: a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilităţi:

Finanțarea taxelor de şcolarizare:

a) bursă lunară (echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună – pentru elevi şi studenți, 75 euro/lună – pentru masteranzi, medici aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară, 85 de euro/lună – pentru doctoranzi); pentru elevi, studenţi şi masteranzi, bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanţele de iarnă şi de primăvară, şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară. Bursele pentru elevi se asigură din bugetul MEN; la fel şi cazarea în internatele şcolare şi căminele studenţeşti se asigură prin bugetul MEN, în limita subvenţiilor aprobate cu această destinaţie de la bugetul de stat.

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, locuri pentru care se asigură următoarele facilități: finanțarea taxelor de şcolarizare; cazare în internatele şcolare şi căminele studenţeşti, cu finanțare de la bugetul de stat, din bugetul MEN.

Bursierii statului român beneficiază de următoarele drepturi

a) asistenţă medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial edemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare;

b) tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic, pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal acreditat/autorizat, respectiv în timpul anului universitar, pentru studenţii instituțiilor de învățământ superior de stat acreditat.

Candidaţii trebuie să parcurgă următoarele etape:

a) depunerea dosarului de concurs, în funcție de nivelul de studii pentru care optează; dosarul va fi întocmit conform anexelor 2 și 3 ale OMEN;

b) verificarea dosarului înregistrat în centrele destinate acestui scop, de către Comisia mixtă a MEN–MAE, cu respectarea termenelor prevăzute în „Graficul activităților Comisiei mixte MEN–MAE și ale misiunilor diplomatice în vederea preselecției românilor de pretutindeni, în învățământul de stat din România”.

c) locurile repartizate anumitor state care rămân neocupate datorită faptului că nu există candidați pentru domeniile de licență ofertate vor putea fi redistribuite celorlalte state.

d) susținerea concursului organizat la nivelul instituţiilor de învăţământ superior pentru ciclurile de studii universitare de licență, masterat şi doctorat sau a examenului naţional de rezidenţiat organizat de Ministerul Sănătăţii, pentru absolvenții cu diplomă emisă în România sau alt stat membru al UE.

Înscrierea candidaţilor

Înscrierea în învăţământul preuniversitar, pe locuri cu bursă, se realizează pe baza completării cererii și a ofertei de școlarizare după cum urmează: la sediul misiunilor diplomatice ale României din Republica Moldova: Chișinău, Bălți și Cahul pentru absolvenții învățământului gimnazial din Republica Moldova sau la Inspectoratul Şcolar al judeţului Iaşi, pentru absolvenții învățământului gimnazial din România, care doresc continuarea studiilor în învăţământul liceal (începând cu clasa a IX-a), pe locuri cu bursă.

Înscrierea în învăţământul preuniversitar, pe locuri cu scutire de taxe școlare, se realizează astfel: depunerea dosarului cu acte la inspectoratul şcolar judeţean pe raza căruia se află unitatea de învățământ, pentru cei care doresc efectuarea/continuarea studiilor preuniversitare în România pe locuri fără bursă.

Admiterea la studii universitare

Pentru studii universitare de licenţă: absolvenţii de studii liceale din România, cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, se înscriu direct la universităţile din România, care organizează concurs de admitere, pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă repartizate de MEN în acest scop, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, conform metodologiei de admitere proprie fiecărei instituții de învățământ superior; absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din RM, obținută în urma finalizării a 12 clase, precum și absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat obținută în alte state și recunoscută de către ME din RM, se înscriu la sediile misiunilor diplomatice ale României din RM, pe locurile cu bursă, respectiv pe Sintagma „români de pretutindeni”, folosită la secțiunea II, se referă strict la candidații din RM.

Locurile fără bursă, repartizate de MEN în acest scop. Fiecare candidat depune un singur dosar la consulatele României de la Chișinău, Bălţi sau Cahul. În cazul în care un candidat depune mai multe dosare, acesta este eliminat din concurs.

Absolvenții cu diplomă de licență obținută în RM sau în state terțe UE se pot înscrie la studii universitare de doctorat pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetățenii români.

Admiterea în învăţământul preuniversitar și superior de stat pe locuri cu bursă, respectiv pe locuri fără bursă

Admiterea în ciclul liceal – pe locuri cu bursă – pentru absolvenții învățământului gimnazial din RM și absolvenții învățământului gimnazial din România, pe baza ofertei de locuri de studii comunicate de către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București se realizează de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi desemnat în acest sens de către MEN.

Comisia de admitere afişează listele provizorii cu rezultatele admiterii. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi transmite, în termen de cinci zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, DGRIE din cadrul MEN listele candidaţilor admişi, pe judeţe şi licee, cu mediile de admitere, în vederea emiterii ordinului ministrului pentru înmatricularea şi acordarea burselor.

La profilurile artistic, sportiv, pedagogic şi teologic, înmatricularea este condiţionată de promovarea probelor de aptitudini, iar la clasele bilingve de promovarea probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, susținute de candidați la liceele din România la care au fost repartizaţi.

Organizarea admiterii la studii universitare de licență

Admiterea/selecția la studii universitare de licenţă, ca bursieri ai statului român, a absolvenţilor de liceu din România se realizează pe baza dosarelor depuse conform calendarului de înscriere al fiecărei instituţii de învăţământ superior de stat, direct de către candidaţi la universităţile la care urmează să susţină examenul. Admiterea la studii universitare de licenţă, ca bursieri ai statului român, a absolvenţilor de liceu din RM se efectuează de Comisia mixtă MEN-MAE prin concurs.

Organizarea admiterii la studii universitare de masterat, doctorat, rezidențiat, ca bursieri ai statului român, se realizează pe locurile repartizate de MEN în acest scop. Mai multe informaţii şi detalii despre admiterea din acest an la studii în România aflaţi din METODOLOGIA DE ŞCOLARIZARE, care conţine lista actelor necesare, repartizarea pe specialităţi şi instituţii de învăţământ şi poate fi găsită la: http://www.edu.ro/index.php/articles/20100

Victoria POPA

The following two tabs change content below.