Eduard Harunjen a fost desemnat de Consiuliul Superior al Procurorilor învingător al concursului de selectare a procurorului general

eduard-harunjen

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat pe Eduard Harunjen drept candidat câștigător al concursului la funcția de procuror general al Republicii Moldova. Decizia a fost adoptată în urma probei interviu ce a avut loc astăzi.

Can­di­da­tul Edu­ard Haru­n­jen are o expe­rien­ţă de 20 de ani în orga­ne­le Pro­cu­ra­tu­rii. Aces­ta locu­ieş­te într-un imo­bil de mili­oa­ne din capi­ta­lă, pe str. N. Smo­chi­nă, la o arun­că­tu­ră de băţ de car­ti­e­rul luxos din str. Cio­câr­li­ei, atri­bu­it fami­li­ei Voro­nin. Casa a fost dată în exploa­ta­re în anul 2011, când Haru­n­jen deţi­nea func­ţia de pro­cu­ror pen­tru misiu­ni spe­ci­a­le în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le.

Imo­bi­lul cu două nive­lu­ri, spu­nea Haru­n­jen, pen­tru ZdG, în 2013, l-a con­stru­it „timp de 13 ani. În 1995, am pri­mit un apar­ta­ment. În 2000, l-am vân­dut. Cu acei bani şi cu banii de la nun­tă mi-am con­stru­it casa”. Pe lân­gă casa şi tere­nul afe­rent, can­di­da­tul la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral deţi­ne şi un alt teren de 5 ari, ampla­sat chiar lân­gă imo­bi­lul său şi pe care l-a cum­pă­rat în vara anu­lui 2000. În decla­ra­ţia de ave­re, Haru­n­jen scrie că a plătit pen­tru acel teren un „preţ con­trac­tu­al de 15 mii de lei”. Astăzi, un ase­me­nea bun poa­te fi vân­dut cu apro­xi­ma­tiv 70 de mii de euro, con­form pre­ţu­lui de pia­ţă (!).

Din decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2015 depu­să de Edu­ard Haru­n­jen la Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te aflăm că, anul tre­cut, aces­ta a avut, din sala­ri­ul de prim-adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, un venit de 141,3 mii de lei (aproa­pe 12 mii de lei lunar), cu pes­te 60 de mii de lei mai puţin decât soţia sa, Ade­la Haru­n­jen, secre­ta­ra Cur­ţii de Arbi­traj Comer­ci­al Inter­naţio­nal de pe lân­gă Came­ra de Comerţ şi Indus­trie a R. Mol­do­va. Con­form date­lor publi­ce, Ade­la Haru­n­jen este şi şefa Sec­ţi­ei juri­di­ce din cadrul insti­tu­ţi­ei. Ea a avut în 2015 veni­tu­ri de 206 mii de lei (17 mii de lei lunar). Cu aproa­pe 20 de mii de lei la veni­tu­ri­le fami­li­ei Haru­n­jen pen­tru anul 2015 a con­tri­bu­it şi fii­ca Ade­li­na Haru­n­jen, anga­ja­tă în cali­ta­te de jurist la „Vină­ria Mileştii Mici” SRL.

Anul tre­cut, mem­brii fami­li­ei au folo­sit două auto­mo­bi­le: un Vol­vo fabri­cat în 2003 şi cum­pă­rat în 2010 şi un Mer­ce­des, fabri­cat în 2012 şi care a fost dobân­dit în 2015, folo­sit în bază de man­dat de Ade­li­na Haru­n­jen, docu­ment care a expi­rat în luna febru­a­rie 2016, con­form expli­ca­ţi­i­lor lui Edu­ard Haru­n­jen. Ade­li­na Haru­n­jen, fii­ca can­di­da­tu­lui la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral, a absol­vit drep­tul la Uni­ver­si­ta­tea Libe­ră Inter­naţio­na­lă din Mol­do­va.

În 2010, pe nume­le lui Edu­ard Haru­n­jen şi a altor doi pro­cu­ro­ri a fost ini­ţia­tă o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră în care se invo­ca nimi­ci­rea dosa­ru­lui penal por­nit pe fap­tul dece­su­lui cet. Ion Ţîbu­leac în urma eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009, dar şi fap­tul că aces­ta ar fi tăi­nu­it exis­ten­ţa unei hotă­râri pri­vind por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le pe fap­tul dat. Can­di­da­tul la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral mai era învi­nu­it că, neîn­te­me­iat, a con­si­de­rat legal refu­zul de a nu por­ni urmă­ri­rea pena­lă pe acest caz.

Potri­vit hotă­rârii Cole­gi­u­lui dis­ci­pli­nar din 20 iulie 2010, Edu­ard Haru­n­jen, fiind şef al Sec­ţi­ei con­trol al urmă­ri­rii pena­le, a fost recu­nos­cut cul­pa­bil de „înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toa­re a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu”. Pen­tru aba­te­rea dis­ci­pli­na­ră con­sta­ta­tă, pro­cu­ro­rul a fost sanc­ţio­nat dis­ci­pli­nar cu „aver­tis­ment”. Aces­ta a con­tes­tat hotă­rârea adop­ta­tă în pri­vin­ţa sa, soli­ci­tând anu­la­rea ei.

„Cole­gi­ul dis­ci­pli­nar ero­nat a ajuns la con­clu­zia pre­cum că pro­cu­ro­rul Haru­n­jen „a tăi­nu­it exis­ten­ţa hotă­rârii pri­vind por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le pe fap­tul dece­su­lui cet. Ion Ţîbu­leac”, a fost con­clu­zia Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP), con­dus pe atun­ci de Iurie Gara­ba, con­tra­can­di­da­tul lui Haru­n­jen la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral. Ast­fel, pro­ce­du­ra dis­ci­pli­na­ră a fost înce­ta­tă.

Conform Legii procuraturii, candidatul declarat câştigător de către CSP urmează să fie confirmat de către preşedintele R. Moldova.

The following two tabs change content below.