Eduard Harunjen a fost desemnat de Consiuliul Superior al Procurorilor învingător al concursului de selectare a procurorului general

eduard-harunjen

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat pe Eduard Harunjen drept candidat câștigător al concursului la funcția de procuror general al Republicii Moldova. Decizia a fost adoptată în urma probei interviu ce a avut loc astăzi.

Can­di­da­tul Edu­ard Haru­n­jen are o expe­rien­ţă de 20 de ani în orga­ne­le Pro­cu­ra­tu­rii. Aces­ta locu­ieş­te într-un imo­bil de mili­oa­ne din capi­ta­lă, pe str. N. Smo­chi­nă, la o arun­că­tu­ră de băţ de car­ti­e­rul luxos din str. Cio­câr­li­ei, atri­bu­it fami­li­ei Voro­nin. Casa a fost dată în exploa­ta­re în anul 2011, când Haru­n­jen deţi­nea func­ţia de pro­cu­ror pen­tru misiu­ni spe­ci­a­le în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le.

Imo­bi­lul cu două nive­lu­ri, spu­nea Haru­n­jen, pen­tru ZdG, în 2013, l-a con­stru­it „timp de 13 ani. În 1995, am pri­mit un apar­ta­ment. În 2000, l-am vân­dut. Cu acei bani şi cu banii de la nun­tă mi-am con­stru­it casa”. Pe lân­gă casa şi tere­nul afe­rent, can­di­da­tul la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral deţi­ne şi un alt teren de 5 ari, ampla­sat chiar lân­gă imo­bi­lul său şi pe care l-a cum­pă­rat în vara anu­lui 2000. În decla­ra­ţia de ave­re, Haru­n­jen scrie că a plătit pen­tru acel teren un „preţ con­trac­tu­al de 15 mii de lei”. Astăzi, un ase­me­nea bun poa­te fi vân­dut cu apro­xi­ma­tiv 70 de mii de euro, con­form pre­ţu­lui de pia­ţă (!).

Din decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru anul 2015 depu­să de Edu­ard Haru­n­jen la Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te aflăm că, anul tre­cut, aces­ta a avut, din sala­ri­ul de prim-adjunct al pro­cu­ro­ru­lui gene­ral, un venit de 141,3 mii de lei (aproa­pe 12 mii de lei lunar), cu pes­te 60 de mii de lei mai puţin decât soţia sa, Ade­la Haru­n­jen, secre­ta­ra Cur­ţii de Arbi­traj Comer­ci­al Inter­naţio­nal de pe lân­gă Came­ra de Comerţ şi Indus­trie a R. Mol­do­va. Con­form date­lor publi­ce, Ade­la Haru­n­jen este şi şefa Sec­ţi­ei juri­di­ce din cadrul insti­tu­ţi­ei. Ea a avut în 2015 veni­tu­ri de 206 mii de lei (17 mii de lei lunar). Cu aproa­pe 20 de mii de lei la veni­tu­ri­le fami­li­ei Haru­n­jen pen­tru anul 2015 a con­tri­bu­it şi fii­ca Ade­li­na Haru­n­jen, anga­ja­tă în cali­ta­te de jurist la „Vină­ria Mileştii Mici” SRL.

Anul tre­cut, mem­brii fami­li­ei au folo­sit două auto­mo­bi­le: un Vol­vo fabri­cat în 2003 şi cum­pă­rat în 2010 şi un Mer­ce­des, fabri­cat în 2012 şi care a fost dobân­dit în 2015, folo­sit în bază de man­dat de Ade­li­na Haru­n­jen, docu­ment care a expi­rat în luna febru­a­rie 2016, con­form expli­ca­ţi­i­lor lui Edu­ard Haru­n­jen. Ade­li­na Haru­n­jen, fii­ca can­di­da­tu­lui la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral, a absol­vit drep­tul la Uni­ver­si­ta­tea Libe­ră Inter­naţio­na­lă din Mol­do­va.

În 2010, pe nume­le lui Edu­ard Haru­n­jen şi a altor doi pro­cu­ro­ri a fost ini­ţia­tă o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră în care se invo­ca nimi­ci­rea dosa­ru­lui penal por­nit pe fap­tul dece­su­lui cet. Ion Ţîbu­leac în urma eve­ni­men­te­lor din 7 apri­lie 2009, dar şi fap­tul că aces­ta ar fi tăi­nu­it exis­ten­ţa unei hotă­râri pri­vind por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le pe fap­tul dat. Can­di­da­tul la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral mai era învi­nu­it că, neîn­te­me­iat, a con­si­de­rat legal refu­zul de a nu por­ni urmă­ri­rea pena­lă pe acest caz.

Potri­vit hotă­rârii Cole­gi­u­lui dis­ci­pli­nar din 20 iulie 2010, Edu­ard Haru­n­jen, fiind şef al Sec­ţi­ei con­trol al urmă­ri­rii pena­le, a fost recu­nos­cut cul­pa­bil de „înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toa­re a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu”. Pen­tru aba­te­rea dis­ci­pli­na­ră con­sta­ta­tă, pro­cu­ro­rul a fost sanc­ţio­nat dis­ci­pli­nar cu „aver­tis­ment”. Aces­ta a con­tes­tat hotă­rârea adop­ta­tă în pri­vin­ţa sa, soli­ci­tând anu­la­rea ei.

„Cole­gi­ul dis­ci­pli­nar ero­nat a ajuns la con­clu­zia pre­cum că pro­cu­ro­rul Haru­n­jen „a tăi­nu­it exis­ten­ţa hotă­rârii pri­vind por­ni­rea urmă­ri­rii pena­le pe fap­tul dece­su­lui cet. Ion Ţîbu­leac”, a fost con­clu­zia Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP), con­dus pe atun­ci de Iurie Gara­ba, con­tra­can­di­da­tul lui Haru­n­jen la func­ţia de pro­cu­ror gene­ral. Ast­fel, pro­ce­du­ra dis­ci­pli­na­ră a fost înce­ta­tă.

Conform Legii procuraturii, candidatul declarat câştigător de către CSP urmează să fie confirmat de către preşedintele R. Moldova.

The following two tabs change content below.

Jurnal de Chișinău

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)