Economistul, savantul şi profesorul Grigore BELOSTECINIC, pretendent la titlul de academician al AŞM

Profesorul universitar Grigore Belostecinic, doctor habilitat în ştiinţe economice, specialitatea „Marketing logistică”, rector al Academiei de Studii Economice din Moldova şi membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, s-a remarcat pe parcursul mai multor decenii printr-o bogată şi prestigioasă activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniile marketing, logistică, economie bazată pe cunoaştere, competitivitate economică, problematica tranziţiei la economia de piaţă în general şi a Republicii Moldova în particular, relaţia dintre investiţiile străine directe şi creşterea economică durabilă, relaţia dintre comerţul exterior, competitivitatea economică, la nivel naţional şi internaţional şi consum etc.

Contribuţii notabile la dezvoltarea ştiinţei

 

Ca membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi rector al ASEM, a avut contribuţii originale notabile la dezvoltarea ştiinţei economice şi promovarea acesteia, prin transfer de cunoaştere în rândul studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor, participând în calitate de coordonator la elaborarea mai multor proiecte de cercetare ştiinţifică, în Republica Moldova şi în străinătate, în domeniile micro şi macroeconomiei, ale marketingului şi impactului economic şi social al progresului tehnologic.

 

Menţionez colaborarea fructuoasă pe care o are cu Institutul de Economie Naţională al Academiei Române, în calitatea de cercetător ştiinţific asociat, într-o serie de domenii de interes ştiinţific şi practic major privind promovarea societăţii bazate pe cunoaştere, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, metrica globalizării şi a competitivităţii internaţionale, impactul crizei economice asupra proceselor de integrare şi globalizare, căile şi modalităţile de creştere a cooperării economice şi tehnico-ştiinţifice dintre România, Federaţia Rusă şi Republica Moldova.

 

Activitate editorială de înaltă ţinută ştiinţifică

 

Activitatea domnului Grigore Belostecinic s-a concretizat într-o serie de studii, lucrări cu caracter teoretico-metodologic şi practic privind aportul cercetării şi inovării la dezvoltarea durabilă a economiei naţionale, precum şi printr-o activitate editorială de înaltă ţinută ştiinţifică, publicând în calitate de autor şi coautor peste 45 de articole şi studii ce se bucură de un binemeritat prestigiu şi vizibilitate în Republica Moldova şi peste hotare.

 

Personalitate ştiinţifică de excepţie, animat de promovarea consecventă a intereselor economice naţionale, în contextul globalizării şi integrării, profesorul Belostecinic, prin lucrările sale şi activitatea didactică, a oferit factorilor de decizie din Republica Moldova repere şi argumente deosebit de utile pentru fundamentarea măsurilor şi mix-urilor de politici micro şi macroeconomice pentru combaterea efectelor crizei economice şi financiare actuale şi relansarea creşterii.

 

Subliniem totodată calităţile excepţionale ale domnului Grigore Belostecinic de manager în domeniul educaţiei universitare, de îndrumător la doctorat şi de promotor al legăturii dintre cercetare, practică şi educaţie, de militant consecvent pentru afirmarea mai pregnantă a rolului social al universităţii, pentru identificarea şi utilizarea eficientă a avantajelor comparative şi competitive ale economiei Republicii Moldova.

 

Calităţi umane deosebite

 

Nu în ultimul rând, evidenţiem calităţile umane deosebite pe care le manifestă în relaţiile cu colaboratorii, cadrele didactice şi studenţii, spiritul de conlucrare eficientă, rigoare ştiinţifică, obiectivitate şi echitate, pasiunea şi dăruirea pentru cercetarea ştiinţifică şi activitatea didactică de îndrumare şi formare, de stimulare a activităţii ştiinţifice, prin metode moderne de analiză cantitativă şi calitativă, prin abordări multi şi interdisciplinare, în concordanţă cu cerinţele complexităţii în studierea proceselor şi fenomenelor economice şi sociale actuale, marcate de schimbări rapide şi noi paradigme.

Având în vedere calităţile profesionale excepţionale şi întreaga activitate desfăşurată, la care ne-am referit anterior, recomandăm cu căldură alegerea profesorului, rectorului şi cercetătorului ştiinţific Grigore Belostecinic ca membru al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cu convingerea că prin personalitatea sa ştiinţifică de prestigiu va reuşi să-şi aducă o contribuţie notabilă la dezvoltarea ştiinţei şi cercetării economice, atât în Republica Moldova cât şi la nivel internaţional.

 

Prof. univ. dr. HC Gheorghe Zaman,

membru corespondent al Academiei Române,

director al Institutului de Economie Naţională,

preşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)