Burse pentru moldoveni în România

ADMITEREA-2010 // Înscrierea se face fără examen conform metodologiei valabile pentru anul școlar/universitar 2010 – 2011

Depunerea dosarelor de înscriere la studii în România va începe pe 21 iulie şi va dura până la 31 iulie curent, potrivit proiectului „Metodologia de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română pentru anul şcolar/universitar 2010-2011”. Varianta finală va fi aprobată săptămâna aceasta de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) împreună cu Ministerul Afacerilor Externe din România, după care informaţia va fi publicată pe site-ul www.edu.ro, a comunicat pentru JURNAL de Chişinău Carmen Iftime, şefa Direcţiei Generale Relaţii Internaţionale și Europene din cadrul MECTS.

Pentru absolvenții de studii gimnaziale din Republica Moldova MECTS oferă anul acesta 750 burse, din care 70 de burse pentru elevii din raioanele de est ale Republicii Moldova. Înscrierea se face fără examen, pe baza mediei de admitere, conform metodologiei valabile pentru anul școlar/universitar 2010 – 2011.

Cetăţenii din Republica Moldova pot studia în învăţământul preuniversitar din România, la toate nivelurile, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Înscrierea în învăţământul preuniversitar se face la inspectoratul şcolar judeţean pe raza căruia se află unitatea de învățământ, pentru cei care doresc efectuarea/continuarea studiilor preuniversitare în România pe locuri fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare; la sediul misiunii diplomatice a României de la Chișinău, Bălți şi Cahul. pentru absolvenții clasei a IX-a din Republica Moldova, sau la Inspectoratul Şcolar al judeţului Iaşi, pentru absolvenții clasei a VIII-a din România și care doresc continuarea studiilor în învăţământul liceal (începând cu clasa a IX-a), cu bursă.

Admiterea în ciclul liceal

Admiterea în ciclul liceal, pe locuri cu bursă, pentru absolvenții clasei a IX-a din Republica Moldova și absolvenții clasei a VIII-a din România pe baza ofertei de locuri de studii comunicate de către inspectoratele şcolare judeţene / al ISMB se realizează de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, desemnat în acest sens de către MECTS. Oferta de locuri de studii a unităţilor de învăţământ din România pentru toţi elevii de origine etnică română cu domiciliul stabil în Republica Moldova, absolvenţi ai clasei a VIII-a din România sau de gimnaziu din Republica Moldova se comunică de către fiecare inspectorat şcolar judeţean /ISMB la Inspectoratul Şcolar al judeţului Iaşi, care o centralizează şi o transmite MECTS, spre publicare pe site-ul www.edu.ro / relatii internationale / romanii de pretutindeni.

Desfăşurarea admiterii în învățământul liceal, forma de învățământ zi, pe locuri de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare

Pentru absolvenții de studii gimnaziale din Republica Moldova admiterea se realizează fără examen, prin concurs de dosare, respectiv prin repartizare computerizată pe locurile special alocate cu finanţare de la bugetul de stat în baza ofertei de locuri a unităţilor de învăţământ din România.

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul liceal se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4848/2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare şi a calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010-2011, respectiv în baza mediei generale obţinute la examenul de absolvire a gimnaziului, care are o pondere de 50%, şi a mediei generale pe anii de studii care are o pondere de 50% în calculul mediei de admitere, după formula pe care puteţi s-o vedeţi pe site-ul edu.ro/relatii internationale/romanii de pretutindeni. Comisia de admitere afişează listele cu rezultatele admiterii la data de 1 august a.c.

La profilurile artistic, sportiv şi teologic, înmatricularea este condiţionată de promovarea probelor de aptitudini, iar la clasele bilingve de promovarea probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, la liceele din România la care au fost repartizaţi; probele respective se desfăşoară în perioada 10 – 15 septembrie. Aprecierea probelor de aptitudini a cunoştinţelor de limbă modernă se face prin note. Elevii respinşi la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau la probele de aptitudini vor fi reorientaţi spre alte profiluri de către inspectoratele şcolare judeţene.

Înscrierea în liceele de stat se realizează în baza rezultatelor procesului de admitere computerizată, fără examen, pe baza mediei de admitere.

Pentru absolvenții din promoția 2010, media de admitere este o medie ponderată, în care media generală obținută la tezele cu subiect unic din clasa a VII-a are o pondere de 25%, media generală la evaluarea națională din clasa a VIII-a are o pondere de 25%, iar media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 50%. Excepţie fac liceele/clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin şi probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă. Media de admitere a acestor absolvenți se calculează după o formulă aparte care poate fi găsită pe edu.ro/relatii internationale/romanii de pretutindeni.

Şcolarizarea în învăţământul preuniversitar a etnicilor români cu domiciliul stabil în Republica Moldova care nu participă la concursul de admitere

Tinerii de origine etnică română cu domiciliul stabil în Republica Moldova pot opta pentru continuarea studiilor în învăţământul preuniversitar din România, cu recunoaşteea studiilor absolvite şi înscriere în clasa de studii corespunzătoare.

Dosarul cu acte de studii pentru înscrierea la studii în învățământul preuniversitar pe loc de studii fără bursă și fără plata taxelor de școlarizare în baza opțiunii părinților / tutorelui legal, se depune la inspectoratul școlar județean/ISMB pe raza căruia se află unitatea de învățământ în termen de 30 zile de la obţinerea avizului conducerii. Inspectoratul școlar județean/ISMB va transmite dosarele la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului – Direcția Parteneriate Internaționale și Românii de Pretutindeni pentru aprobare.

Şcolarizarea în ciclul superior de liceu, forma de învățământ cu frecvență, pe locuri de studii cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare a elevilor – cetățeni de origine etnică română din Republica Moldova – care finalizează învățământul obligatoriu din România (promoția 2010) fără plata taxelor de școlarizare, pentru rezultate deosebite la învățătură

Tinerii din Republica Moldova, absolvenți ai clasei a X-a (forma de învățământ: zi) cu rezultate deosebite la învățătură (media generală /an de studii peste 8,50) înscrişi pe locuri de studii fără bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pot fi nominalizaţi de către inspectoratele şcolare judeţene / ISMB în perioada 15 iunie – 15 iulie a.c. pentru continuarea studiilor cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare – în situația în care MECTS va comunica, pe site-ul www.edu.ro/relatii internationale/romanii de pretutindeni suplimentarea numărului de burse de studii pentru tinerii de origine etnică română cu domiciliul stabil în Republica Moldova.

Cetăţenii Republicii Moldova care vor să facă studii de masterat, rezidenţiat şi doctorat în România pot vedea informaţii mai detaliate pe site-ul MECTS, edu.ro/ relatii internationale/ romanii de pretutindeni unde este plasat Proiectul „Metodologia de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română în anul şcolar/ universitar 2010-2011”, care vor fi publicate şi în ediţiile viitoare ale JURNALULUI de Chişinău.

Victoria Popa

The following two tabs change content below.