Atenţie, viitori studenţi!

ADMITEREA-2010 // Regulamentul de admitere stabileşte cote de înmatriculare pentru candidaţi în funcţie de tipul instituţiei absolvite, actul de studii, mediul de reşedinţă, limba de instruire

Pentru anul de învăţământ 2010-2011 Ministerul Educaţiei a repartizat 22128 de locuri la instituţiile de nivel superior din RM, dintre care 6895 de locuri cu finanţare bugetară şi 15 155 de locuri în bază de contract cu achitarea taxei pentru studii, plus 2775 de locuri pentru master, a comunicat pentru JURNAL de Chişinău, Nadejda Velişco, şefa Direcţiei învăţământ superior a Ministerului Educaţiei. Potrivit ei, în scopul asigurării accesului diferitor categorii de candidaţi la studii superioare, Regulamentul de admitere stabileşte cote de înmatriculare pentru candidaţi în funcţie de tipul instituţiei absolvite, actul de studii, mediul de reşedinţă, limba de instruire.

Pentru anul acesta de învăţământ deţinătorii atestatului de studii medii de cultură generală au acces la învăţământul superior cu o cotă-parte la admitere la învăţământul de zi de 8 la sută din numărul total de locuri; cota deţinătorilor diplomelor de bacalaureat va constitui 82 la sută din numărul total de locuri, iar pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate care solicită specialităţi/domenii de formare profesională conform profilului studiat în colegiu – 10 la sută.

Toate bursele se mai împart în funcţie de viza de reşedinţă a solicitanţilor: rurală sau urbană. Pentru deţinătorii atestatului de studii medii de cultură generală au fost repartizate 90 la sută din numărul total de locuri pentru candidaţii din mediul rural, centre raionale şi orăşele mici şi 10 la sută din numărul total de locuri pentru candidaţii din municipiile Chişinău şi Bălţi.
Pentru deţinătorii diplomelopr de bacalaureat sunt distribuite 70 la sută din numărul total de locuri pentru candidaţii din localităţile rurale, centrele raionale şi oraşele mici şi 30 la sută din numărul total de locuri pentru candidaţii din municipiile Chişinău şi Bălţi.

Concurs unic de admitere

Cota-parte pentru candidaţii la concursul de admitere, care solicită specialităţi/domenii de formare profesională în limba rusă de instruire, se stabileşte după cum urmează: pentru deţinătorii atestatului de studii medii de cultură generală – 22 la sută din numărul de locuri prevăzute pentru înmatriculare; iar pentru deţinătorii diplomei de balacaureat – 20 la sută din numărul de locuri prevăzute pentru înmatriculare.

Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere în învăţământul superior va avea loc în perioada 16 – 31 iulie 2010, iar rezultatele vor fi anunţate până la 2 august 2010. Concursul repetat pentru locurile neacoperite va avea loc de la 03 – 07 august 2010 şi, respectiv, anunţarea rezultatelor concursului repetat va fi făcută până la 9 august.

Nadejda Velişco a mai spus că formula de concurs va fi anunţată la sfârşitul acestei săptămâni în baza rezultatelor finale ale învăţământului preuniversitar, dar concursul de admitere în instituţiile de învăţămînt superior în sesiunea 2010 se va organiza în baza metodologiei testate pe parcursul ultimilor ani. Astfel, admiterea la facultate se va realiza în baza rezultatelor atestate de către candidaţi la examenele de bacalaureat sau de absolvire a şcolii medii de cultură generală, precum şi a rezultatelor atestate pe parcursul anilor de studii. Se preconizează organizarea concursului unic de admitere (la locurile cu finanţare bugetară şi prin contract), cu înmatricularea în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor, în limita numărului de locuri stabilite pentru fiecare specialitate.

Posibilităţi multiple

Înmatricularea la locurile prin contract cu achitarea taxei de studii se va realiza din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.

Şi în acest an candidaţii vor avea posibilitatea să opteze la admitere pentru trei specialităţi, din acelaşi domeniu de formare profesională sau din domenii diferite.

În anul curent, se menţine cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru anumite categorii defavorizate de candidaţi, inclusiv: copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan; copiii invalizi de gradele I şi II; copiii cu deficienţe fizice şi senzoriale; copiii ai căror ambii părinţi sunt invalizi; copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, în războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl; militarii, participanţi la operaţiunile militare post-conflict cu caracter umanitar în Irak; copiii din familiile cu trei şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere; absolvenţii şcolilor din localităţile de est ale republicii şi din municipiul Bender, care au studiat conform programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova; copiii ţiganilor; tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.
Facilităţi pentru premianţii olimpiadelor

Potrivit site-ului edu-md, şi la admiterea 2010 premianţii olimpiadelor internaţionale şi naţionale vor beneficia de facilităţi la înmatricularea în instituţiile de învăţămînt superior. Astfel, deţinătorii premiilor de gradele I-III (diplome şi medalii de aur, argint, bronz) la olimpiadele internaţionale la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din ultimii trei ani vor putea solicita înmatricularea la specialitatea/domeniul de formare profesională solicitat, în afara concursului.

Premianţii concursului “Cel mai bun elev inovator”, ca şi deţinătorii premiilor de gradele I-III la olimpiadele republicane, la disciplinele şcolare incluse în planul de învăţământ din anul admiterii, se vor înmatricula, la solicitare, la specialitatea/ domeniul de formare profesională, corespunzătoare disciplinei la care au fost premiaţi.

La concursul de admitere la învăţământul de zi cu finanţare bugetară se anulează limita de vârstă până la 35 de ani.

Victoria Popa

The following two tabs change content below.