ASTRA, îngrijorată de haosul care a cuprins societatea românescă

R E Z O L U Ţ I A celei de a 107-a Adunări Generale ASTRA, din 26-28 octombrie 2012, Sângeorgiu de Pădure-Sovata, judeţul  Mureş, reunind 130 delegaţi din filialele din România şi din afara graniţelor ţării, precum şi numeroşi reprezentanţi ai altor instituţii şi societăţi culturale din ţară şi străinătate:

Urmaşă legitimă, de la 1861, a strădaniilor înaintaşilor noştri pe linie culturală, civilizaţie şi modernizare a societăţii româneşti, ASTRA de astăzi, adaptată cerinţelor contemporaneităţii, este una din expresiile cele mai reprezentative ale societăţii civile româneşti.

Din dezbaterile care au avut loc s-au desprins propuneri, sugestii şi iniţiative pe care Adunarea Generală le-a adoptat, sens în care Asociaţiunea se consideră îndreptăţită să se pronunţe asupra câtorva probleme fundamentale ale societăţii româneşti actuale.

Ca efect al tulburărilor din perimetrul politic, cetăţenii României trăiesc tot mai des şi mai intens sentimentul că societatea românească asistă cu îngrijorare la fenomene de tip disociativ ce pot fi de multe ori înţelese chiar ca o expresie a disoluţiei autorităţii de stat.

Asistăm cu durere, de mai mult timp, la o criză morală profundă şi una axiologică de substanţă, căci între respectul faţă de valorile naţionale, de promovarea lor corespunzătoare şi de destinele României este o indisolubilă şi organică legătură a cărei ignorare poate duce la rezultate dramatice pentru poporul nostru pe termen mediu şi lung. Cu atât mai mult cu cât cultivarea valorilor şi tradiţiilor naţionale este un factor ce stimulează integrarea organică în noile structuri contemporane europene şi mondiale, ştiut fiind că în concertul globalizării inevitabile, fiecare comunitate naţională ar trebui să vină cu zestrea ei specifică îmbogăţitoare a universalităţii în consolidare.

În acest context, Asociaţiunea ASTRA îşi asumă responsabilitatea de a se implica în stăvilirea haosului care a cuprins societatea noastră, datorită, în principal, inexistenţei unei strategii naţionale clare şi coerente, atât în domeniul economic, cât şi în cel spiritual, cu privire la prezentul şi viitorul României, precum şi al subevaluării şi chiar denigrării valorilor proprii.

Promovarea şi protejarea efectivă a valorilor noastre astriste constituie o datorie permanentă a fiecărui cetăţean al patriei, cu deosebire în cadrul voinţei de înscriere demnă în cultura şi civilizaţia contemporană, de combatere a oricăror adversităţi create pe fondul stării precare a societăţii noastre.

Depăşirea acestei situaţii cu caracter vicios obligă la o atitudine responsabilă din partea tuturor cetăţenilor şi cu deosebire din cea a factorilor de decizie politică, impunând necesitatea unui proiect coerent de viitor, la care Asociaţiunea ASTRA este gata să participe cu toate forţele ei, astfel ca aceste multiple primejdii să fie evitate, iar potenţialul nostru creator să fie valorificat corespunzător.

Asociaţiunea ASTRA, una dintre cele mai puternice asociaţii din societatea civilă românească, îşi asumă îndatorirea de a combate confuziile propulsate de unele cercuri interne şi internaţionale interesate, indiferentismul şi pasivitatea, uneori dirijate, ce au cuprins diverse segmente ale existenţei noastre, datorită lipsei de perspectivă şi de criterii fundamentale pentru dezvoltarea noastră firească, în consens cu cea a lumii în care trăim.

Practicând, de la înfiinţare, ecumenismul şi voinţa de unitate creştină, ASTRA va milita ferm pentru depăşirea dificultăţilor ivite şi întreţinute pe acest tărâm sub raport moral, cultural şi naţional. Poporul  român are nevoie de ajutorul ambelor strane, deoarece noaptea lungă a suferinţelor sale nu se mai termină. Asociaţiunea continuă parteneriatul cu bisericile surori, ortodoxă şi greco-catolică.

Cultivarea şi apărarea limbii, a istoriei, a culturii naţionale şi a educaţiei cetăţeneşti va constitui o preocupare constantă a Asociaţiunii, care se socoteşte îndreptăţită să se implice în conservarea limbii române, a valorilor morale şi materiale ale neamului nostru românesc, precum şi în problemele fundamentale ale progresului României. ASTRA este consecventă cu gândirea şi afirmaţia lui George Bariţiu: ,,Politica cea mai bună, economia naţională”.

Fidelă tradiţiilor ei, ASTRA este solidară cu soarta românilor de pretutindeni şi sprijină ferm păstrarea identităţii lor lingvistice, etnice şi culturale. Ea se pronunţă în acelaşi timp împotriva oricăror tendinţe separatiste, a privilegiilor de orice natură, şi aplicarea standardelor privitoare la drepturile omului practicate în orice ţară civilizată. Asociaţiunea ASTRA dezavuează politica antinaţională desfăşurată de unele forţe politice, organizaţii neguvernamentale şi instituţii mass-media, prin care demnitatea poporului român este călcată în picioare.

De asemenea, ASTRA va continua, cu deplin temei legal, şi va intensifica eforturile pentru redobândirea patrimoniului material şi moral al Asociaţiunii, a patrimoniului fundaţiilor şi fondurilor acesteia, confiscate abuziv de statul comunist, în 1950, patrimoniu care aparţine românilor transilvăneni şi nu numai lor, care sunt proprietarii de drept succesoral.

O altă dominantă în preocupările ASTREI o constituie situaţia învăţământului românesc. E imperios necesară definitivarea unei curricule moderne pe termen lung, cu stabilirea de etape de analiză şi corectare a evoluţiei, precum şi a eficienţei învăţământului românesc. ASTRA, prin structurile şi membrii săi, cadre didactice din învăţământul superior şi cel preuniversitar, conştientă fiind de degradarea constantă a învăţământului de toate gradele, consideră absolut necesară implicarea sa în vederea revigorării actului educativ, în primul rând a tinerei generaţii, dar nu numai.

Participanţii la Adunarea Generală constată necesitatea luării de măsuri eficiente şi adecvate pentru stăvilirea analfabetismului, factor ce afectează grav imaginea publică a ţării, viitorul ei şi generează creşterea fenomenului infracţional.

Un obiectiv constant îl va constitui revitalizarea satului românesc, prin refacerea aşezămintelor culturale săteşti şi o dezvoltare durabilă a acestui domeniu, modernizarea şi rentabilizarea agriculturii, asocierea liberă şi cooperaţia agricolă, care corespunde structurii social-economice agrare româneşti, cât şi spiritului de solidaritate şi însoţire a ţăranilor şi fermierilor.

Un punct important în programul ASTREI constă în strângerea legăturilor de colaborare cu Academia Română, cu universităţile şi cu alte foruri ştiinţifice din ţară şi străinătate.

Asociaţiunea va continua să aducă în memoria poporului român trecutul glorios şi să promoveze valorile morale ale marilor înaintaşi, în scopul păstrării solidarităţii şi conştiinţei naţionale.

Corolarul acestei Rezoluţii şi a întregii activităţi a ASTREI îl constituie dorinţa astriştilor de a contribui eficient la asanarea climatului social, economic şi moral al societăţii româneşti, şi implicarea asociaţiunii ASTRA în societatea contemporană europeană şi mondială.

Sângeorgiu de Pădure – Sovata,

26 – 28  octombrie 2012 http://credit-n.ru/zaymyi-next.html

The following two tabs change content below.
Avatar

utilizator

Avatar

Ultimele articole de utilizator (vezi toate)