Admiterea la studii universitare de licenţă în România

ADMITEREA – 2010 // Condiţii de admitere pe locuri de studii subvenţionate de la buget cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare / fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

Depunerea dosarelor de înscriere la studii în România va începe pe 21 iulie şi va dura până la 31 iulie curent, potrivit proiectului „Metodologia de şcolarizare a cetăţenilor de origine etnică română pentru anul şcolar/universitar 2010-2011”. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova se pot înscrie la Ambasada României din Chişinău, respectiv la sediile misiunilor diplomatice ale României de la Bălţi şi Cahul. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din România şi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova, cu studii parţiale de liceu în România – minim 2 ani de studii, se înscriu direct la universităţile din România, care organizează concurs de admitere, pe locurile repartizate de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Pentru anul de învăţământ 2010-2011, bursele de studiu se împart în 2 categorii: cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare şi fără plata taxelor de şcolarizare şi fără bursă. Cei care nu au obţinut media necesară ocupării unui loc de studii ca bursieri ai statului român, precum şi tinerii cu diplomă de bacalaureat obţinută în Republica Moldova care doresc să studieze în învăţământul universitar din România se pot adresa instituţiilor de învăţământ superior acreditate pentru a susţine examenele necesare ocupării unor locuri cu taxa în lei.

Pentru absolvenţii de liceu din România, concursul de admitere se face de către facultăţi în aceeaşi sesiune de examene cu cetăţenii români, în conformitate cu metodologia proprie de admitere elaborată de fiecare instituţie de învăţământ superior, pentru cetăţenii de origine etnică din Republica Moldova.

Dosarele se depun conform calendarului de înscriere al fiecărei instituţii de învăţământ superior de stat direct de către candidaţi la universităţile la care urmează să susţină examenul.

Candidaţii declaraţi admişi la studii universitare de licenţă ca bursieri ai statului român, pe locuri subvenţionate de la buget au obligaţia ca în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor să confirme locul de studii, prin depunerea dosarului cu acte de studii în original la instituţia de învăţământ. În caz contrar, candidaţii admişi pierd locul de studii prin neprezentare în termenul menţionat, iar locurile rămase disponibile nu pot fi realocate.

Candidaţii declaraţi admişi, dar care se adresează instituţiei de învăţământ în vederea retragerii de la studii, se pot reînscrie cu condiţia promovării unui nou examen de admitere, organizat de către instituţiile de învăţământ conform metodologiei proprii de admitere, în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români.

Dosarele candidaţilor declaraţi admişi şi care au confirmat locul de studii prin depunerea actelor de studii în original la universităţi se transmit de către fiecare instituţie de învăţământ superior la MECTS în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, în vederea emiterii ordinului de înmatriculare / aprobării de înmatriculare. Dosarele candidaţilor admişi, transmise MECTS după acest termen nu vor constitui obiectul emiterii unui alt ordin de înmatriculare.

Pentru absolvenţii de liceu din Republica Moldova admiterea, selecţia la studii universitare de licenţă a absolvenţilor de liceu din Republica Moldova se efectuează de Comisia mixtă MAE – MECTS – DRP prin concurs, pe bază de dosar, după următoarele criterii:
2.1 Performanţele şcolare deosebite: participarea la concursuri internaţionale;
2.2 Media de absolvire (MA);
2.3 Opţiunile candidaţilor;
2.4 Numărul locurilor repartizate de MECTS pe universităţi/facultăţi.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 689/1994, admiterea pe locurile subvenţionate de stat, în regim cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare, respectiv fără plata taxelor de şcoalrizare, dar fără bursă se realizează, în ordinea descrescătoare a mediei generale (MG), pe instituţii de învăţământ superior şi pe locurile alocate fiecărui domeniu fundamental.

Absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat în România, care au obţinut în unul dintre ultimii 4 ani de studii distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, la concursuri artistice sau sportive de nivel continental, mondial sau olimpic au dreptul de a se înscrie în învăţământul universitar fără susţinerea admiterii, în domeniul corespunzător concursurilor internaţionale la care au obţinut distincţii şi la repartizare cu prioritate, conform opţiunilor exprimate.

În cazul unor medii egale, departajarea se face ţinându-se cont de media examenului de bacalaureat a candidaţilor / media anilor de studii, după caz;

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur domeniu pe durata studiilor, un al doilea domeniu de studiu putând fi urmat doar în regim cu taxă în lei, în cuantumul prevăzut pentru cetăţenii români.

Condiţii de admitere pe locuri de studii cu plata taxelor de şcolarizare în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetăţenii români

Tinerii de origine etnică română cu domiciliul stabil în Republica Moldova, absolvenţi cu diplomă de bacalaureat din România care nu au obţinut media necesară ocupării unui loc de studii ca bursieri ai statului român, precum şi tinerii cu diplomă de bacalaureat obţinută în Republica Moldova care doresc să studieze în învăţământul universitar din România se pot adresa instituţiilor de învăţământ superior acreditate pentru a susţine examenele necesare ocupării unor locuri cu taxa în lei, în funcţie de opţiuni şi metodologia proprie de admitere a fiecărei instituţii de învăţământ.

Dosarele pentru locuri cu taxă în lei vor fi depuse la instituțiile de învățământ superior de stat acreditate conform autonomiei universitare care, pe proprie răspundere, vor verifica dosarele candidaților și eligibilitatea acestora și, în urma admiterii, vor transmite la MECTS listele candidaților admiși în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor a.c.

Dosarele se depun conform calendarului de înscriere al fiecărei instituţii de învăţământ superior de stat, conform metodologiei proprii de admitere direct de către candidaţi la universităţile la care urmează să susţină examenul.

Dosarele candidaţilor declaraţi admişi şi care au confirmat locul de studii prin depunerea actelor de studii în original la universităţi se transmit de către fiecare instituţie de învăţământ superior la MECTS în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, în vederea emiterii ordinului de înmatriculare / aprobării de înmatriculare. Dosarele candidaţilor admişi, transmise MECTS după acest termen nu vor constitui obiectul emiterii unui alt ordin de înmatriculare.

Candidaţii declaraţi admişi la studii universitare de licenţă – absolvenţi cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova – se vor prezenta la instituţiile de învăţământ la o dată ulterioară comunicării de către MECTS a ordinului de înmatriculare la instituţiile abilitate, MAE, în vederea diseminării misiunilor diplomatice ale României din Republica Moldova.
Pentru specializările din domeniile de studii universitare de licenţă de educaţie fizică şi sport, teologie, artistic, limbi moderne aplicate, arhitectură şi urbanism, înmatricularea este condiţionată de susţinerea unor probe de aptitudini, locurile fiind distribuite numai celor declaraţi promovaţi la aceste probe şi în ordinea descrescătoare a mediei generale.

DOCUMENTELE DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

!!!!!!!!!!!!!!! Ambele tabele…

NOTĂ:
1. Prezentarea de date false atrage după sine anularea concursului pentru candidaţii respectivi.
2. Dosarele de înscriere incomplete nu se vor lua în considerare.
3. Pentru Concursul Naţional de Rezidenţiat, Ministerul Sănătăţii poate solicita documente specifice suplimentare,
4. Dosarele de înscriere pentru studii de masterat, rezidenţiat sau doctorat se depun direct la unităţile organizatoare de studii de masterat, rezidenţiat sau doctorat, care pot solicita şi alte documente specifice suplimentar celor prevăzute la Art.5 (B) Tabelul nr.2.
5. În cererea de înscriere pentru ciclul I – studii de licenţă, candidaţii vor opta pentru un (1) domeniu fundamental de studii de licenţă şi maximum trei (3) instituţii de învăţământ superior, cu precizarea specializării la care doresc să studieze, în ordinea preferinţelor.

Victoria POPA

The following two tabs change content below.