Actele necesare pentru ridicarea permisului de mic trafic la frontieră

Începând cu 1 martie curent, Secția Consulară a Ambasadei României la Chisinău din str. Vlaicu Pârcălab nr. 39 primeşte cererile pentru permise de mic trafic care le vor da posibilitatea cetăţenilor moldoveni să călătorească în zona de frontieră a României fără vize.

Cine poate solicita permisul de mic trafic la frontieră?

Pot solicita permise de mic trafic numai cetăţenii Republicii Moldova care locuiesc în zona de frontieră, vecină cu România, pe o distanţă de 30 kilometri, în baza unor motivaţii. Potrivit acordului, persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin 1 an, în zona de frontieră pot primi permise de mic trafic la frontieră, pentru o perioadă de la doi la cinci ani, în baza cărora pot călători în statul vecin pe o distanţă de până la 50 km de la graniţă.

Care sunt actele necesare pentru a putea primi permisul?

Persoanele care vor să beneficieze de permisele de mic trafic trebuie să prezinte următoarele documente:
1. Cerere-tip, completată personal de către solicitant, în faţa lucrătorului consular. Formularele sunt gratuite şi pot fi ridicate la Secţia consulară a Ambasadei, str.Vlaicu Pârcălab nr. 39, sau descărcate de pe internet.

2. O fotografie color tip pasaport (3,5 x 4,5 cm), de dată recentă.

3. Paşaport valabil, valabilitatea permisului nu poate depăşi valabilitatea paşaportului.

4. Documente care atestă că solicitantul locuieşte legal în zona de frontieră, de cel putin un an. Adică solicitantutul trebuie să prezinte buletinul de identitate şi anexa din care rezultă că acesta locuieşte în zona de frontieră de cel puţin un an, permisul de şedere pentru cetăţenii străini, buletin de identitate pentru apatrizi. În cazul în care din conţinutul documentelor nu reiese perioada în care persoana a locuit legal în zona de frontieră, acestea vor fi însoţite de un certificat clarificator.

5. Documente care dovedesc că există motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei.

Care sunt motivele în baza cărora se poate trece frontiera?

1. Menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor – invitaţie autentificată, în original, la un notar public din România sau la Secţia consulară a ambasadei, prin care persoana care invită se obligă să asigure cazarea, hrana, eventualele cheltuieli medicale sau de repatriere.

2. Însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală – atestat medical, în original, cu număr şi dată de înregistrare, din care să reiasă diagnosticul, respectiv recomandarea de tratament în România, precum şi modalitatea de finanţare a tratamentului la instituţia medicală recomandată.

3. Participare la programe în domeniul economic şi schimburi în domeniile economic, ştiinţific, cultural, medical, sportiv, mass-media sau în domeniul educaţiei – scrisoare pe antet, în original, cu semnătura şi ştampila conducerii instituţiei care organizează evenimentele.

4. Promovarea unor interese economice şi desfăşurarea de activităţi de sprijin economic – scrisoare pe antet, în original, cu semnătura şi ştampila conducerii camerei locale de comerţ, autorităţii locale sau instituţiei.

5. Rezolvarea problemelor de natură juridică – scrisoare personală explicativă dactilografiată care să explice problema ce urmează a fi soluţionată şi un document emis de instanţa judecătorească sau organul administrativ care să ateste durata, complexitatea cauzei, eventual, periodicitatea convocărilor solicitantului pentru finalizarea procedurii.

6. Vizitarea mormintelor rudelor – scrisoare personală care să explice relaţia de rudenie; documentele (în original sau copie legalizată) care atestă relaţia de rudenie între solicitant şi persoana decedată, scrisoare pe antet, în original, cu semnătura şi ştampila conducerii autorităţii locale din care să reiasă faptul că mormântul este amplasat pe raza localităţii respective.

7. Alte motive întemeiate – declaraţie în formă autentică, în original, la un notar public din România sau la Secţia consulară a ambasadei, în care să se explice detaliat motivul şi temeinicia lui; declaraţia va include o formulare din care să reiasă că declarantului i s-au adus la cunoştinţă consecinţele declaraţiei mincinoase (se vor ataşa acte doveditoare ale temeiniciei motivului, în măsura în care există).

The following two tabs change content below.
Avatar

Jurnal de Chișinău

Avatar

Ultimele articole de Jurnal de Chișinău (vezi toate)